Home Page
List of Publications


List of Publications 2014 
רשימת פרסומים
פרופ' רחל אליאור
החוג למחשבת ישראל
האוניברסיטה העברית בירושלים
 
I. ספרים 
 
1.    גליא רזא, הוצאה ביקורתית של כתב יד אוקספורד 104, ירושלים: האוניברסיטה העברית תשמ"א;
ירושלים; ספר גליא רזא: מהמקובל ... ר' אברהם [מיוחס לו] ... עם תוספת ... מכתב יד שפוענח ונמסר לנו באדיבות ר' אליאור, הוצאת יריד הספרים, ירושלים תש"ס.
 
2.   תורת האלוהות בדור השני של חסידות חב"ד, ירושלים: מאגנס, תשמ"ב.
 
3 .  היכלות זוטרתי, כתב יד ניו יורק 8128 מהדורה מדעית, ירושלים: מוסף א למחקרי ירושלים במחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית והוצאת מאגנס, תשמ"ב.
 
4. The Paradoxical Ascent to God: The Kabbalistic Theosophy of Habad Albany:  State University of  New York Press 1992.      
     
5.   תורת אחדות ההפכיםהתיאוסופיה המיסטית של חב"ד, ירושלים: מוסד ביאליק תשנ"ג.
 
6.   פניה השונות של החירות: עיונים במיסטיקה יהודית, אלפיים, 15 תל אביב: עם עובד תשנ"ח.
 
7.   חירות על הלוחות, המחשבה החסידית, מקורותיה המיסטיים ויסודותיה הקבליים, תל אביב:
      אוניברסיטה משודרת, ההוצאה לאור של משרד הביטחון תש"ס.
     
8.  מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה, ירושלים: מאגנס תשס"ג .            
 
9. The Three Temples; On the Emergence of Jewish Mysticism, Oxford: The
Littman   Library of Jewish Civilization 2004  [תרגום אנגלי של מס. 8].
    
10.  ספרות ההיכלות ומסורת המרכבה: תורת הסוד הקדומה ומקורותיה, תל-אביב: משכל תשס"ד.
 
11. The Mystical Origins of Hasidism, Oxford: The Littman Library of Jewish Civilization 2006.  [תרגום לאנגלית של מס. 7 ]    
11a.  Mistyczne zródla chasydyzmu (translated by Maciej Tomal), Kraków : Wydawn. Austeria,  2009 [[תרגום לפולנית של מספר 11.
11b. Los Origenes Misticos del Jasidismo, (traduccion de Romina Yalonetzky de Sabbagh), Buenos Aires: Ediciones Lilmod , 2010  [תרגום לספרדית של מספר 11].
 
12.  Jewish Mysticism: The Infinite Expression of Freedom, (translated by Yudith Nave and Arthur B. Millman), Oxford: The Littman  Library of Jewish Civilization 2007.    
http://members.ngfp.org/Courses/Elior/EliorNave_Mil-Ch2.pdf
http://members.ngfp.org/Courses/Elior/EliorNave_Mil-Ch4.pdf 
12 a.  Misticismo Judio, Los Multiples Rostros de la Libertad, (Traduccion de Perla Sneh), Buenos Aires: Lilmod 2008  (Spanish translation of Jewish Mysticism).  
 
13. Dybbuks and Jewish Women in Social History, Mysticism and Folklore, Jerusalem: Urim Publications, NewYork:  Lambda Publishers 2008.
13a. Dybuki i kobiety żydowskie w historii społecznej, myśli mistycznej i folklorze, przeł. Katarzyna Kornacka-Sareło, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2014. [תרגום לפולנית של מס. 13].
 
14. זיכרון ונשייה: סודן של מגילות מדבר יהודה, ירושלים ותל אביב: מכון ון-ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, תשס"ט 2009.
 
 
15. ישראל בעל שם טוב ובני דורו: מקובלים, שבתאים, חסידים ומתנגדים, א-ב, ירושלים : כרמל תשע"ד. 
מבוא ישראל בעל שם טוב ובני דורו-מקובלים, שבתאים, חסידים ומתנגדים, א-ב, ירושלים : כרמל תשע"דmore 
II. עריכת ספרים
 
1.  קבלת האר"י (עורכים, ר' אליאור וי' ליבס), דברי הכנס הבינלאומי הרביעי לחקר תולדות המיסטיקה היהודית לזכר גרשם שלום [מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרך י], ירושלים תשנ"ב.
 
2.  צדיקים ואנשי מעשה: מחקרים בחסידות פולין (עורכים, ר' אליאור, י' ברטל וח' שמרוק), ירושלים: מוסד ביאליק תשנ"ד.
 
3.  קולות רבים, ספר הזיכרון לרבקה ש"ץ-אופנהיימר (עורכים, ר' אליאור וי' דן), [מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרכים יב-יג ], ירושלים: תשנ"ו.
 
4.  החלום ושברו: התנועה השבתאית ושלוחותיה – משיחיות, שבתאות ופראנקיזם (עורכת ר' אליאור), דברי הכנס הבינלאומי השביעי לחקר תולדות המיסטיקה היהודית לזכר גרשם שלום [מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרכים טז-יז ], ירושלים תשס"א.
 
5.  יעקב פראנק, דברי האדון (עורכת ר' אליאור), מהדורת ביניים של תרגום כתב יד קראקוב (מתרגמת פניה שלום), ירושלים 1997 (אוסף גרשם שלום ספרייה לאומית, מספר 5506.3).
 
6.  Men and Women: On Gender Judaism and Democracy (ed. R. Elior), Van Leer Institute and Urim Publications, Jerusalem 2004 (To the Introduction).
 
7.  Creation and Re-Creation in Jewish Thought: Festschrift in Honor of Joseph Dan On the Occasion of his Seventieth Birthday (eds.R. Elior & P. Schafer), Mohr Siebeck 2005.
  
 8. גן בעדן מקדם : מסורות גן עדן בישראל ובעמים, (עורכת ר' אליאור),  ירושלים: סכוליון-מרכז למחקר רב תחומי בלימודי היהדות, הוצאת מאגנס  תש"ע.
http://www.magnespress.co.il/NetisUtils/srvrutil_getdoc.aspx/0L3CpCZ1S/preview/45-131116.pdf?

9. 
ר' אליאור (עורכת), 'דברים חדשים עתיקים': מיתוס, מיסטיקה ופולמוס פילוסופיה והלכה, אמונה וריטואל במחשבה היהודית לדורותיה, א [מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כב (תשע"א)].
אל התקצירים האנגליים של המאמרים בכרך א

9 א. 
ר' אליאור (עורכת), 'דברים חדשים עתיקים': מיתוס, מיסטיקה ופולמוס, פילוסופיה והלכה, אמונה וריטואל במחשבה היהודית לדורותיה, ב [מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כג (תשע"א)].
תקצירים באנגלית של החלק השני.
 
10. כחלום יעוף וכדיבוק יאחז: חלומות ודיבוקים בישראל ובעמים (בעריכת ר' אליאור, י' בילו, י' זקוביץ וא' שנאן), ירושלים: סכוליון-מרכז למחקר רב תחומי בלימודי היהדות, הוצאת מאגנס  תשע"ג.


III. מאמרים מדעיים בכתבי עת
 
 1.  "קונטרס ההתפעלות" לר' דוב בער שניאורסון", קרית ספר נד, ב (תשל"ט): 391-384.
 
2.   "המחלוקת על מורשת חב"ד", תרביץ מט א/ב (תש"ם): 166—186.
 
3.  "המאבק על מעמדה של הקבלה במאה הט"ז", מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, א, א (תשמ"א): 177—190.
 
4. "ויכוח מינסק", מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, א, ד (תשמ"ב): 179—235.
 
5. "לדיאלקטיקה של שלמות וגילוי", דעת 9 (תשמ"ב): 13—23.
 
6  "מקומו של האדם בעבודת השם החב"דית", דעת 12 (תשמ"ד): 47--55.
 
7.  "על גליא רזא: תשובה לביקורת", מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ג (תשמ"ד): 493--506.
 
8. "מקובלי דרעה", פעמים 24 (תשמ"ה): 36--73.
 
9. "עיונים במחשבת חב"ד", דעת 16(תשמ"ו): 133—177.
 
.10 "הזיקה שבין קבלה לחסידות: רציפות ותמורה", דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות  חטיבה ג, ירושלים (תשמ"ו ): 107—114.
 
11. "Messianic Expectations and Spiritualization of  Religious Life in the 16th Centuty", Revue D'etudes Juives CXLV(1-2), (1986): 35-49.
 
12. "Schafer's Synopse zur Hekhalot Literatur", Jewish Quarterly Review 37, nos.2-3 (1986-7): 213-217.
 
13.  "ייחודה של התופעה הדתית בספרות ההיכלות: דמות האל והרחבת גבולות ההשגה", מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, ו (א-ב) תשמ"ז: המיסטיקה העברית הקדומה (עורך י' דן): 13—64.
 
14. "Schafer's Geniza Fragmente zur Hekhalot Literatur", The Jewish Quarterly Review LXXX, nos.1-2 (1989):142-145.
 
15. "Merkabah Mysticism; A Critical Review [D. Halperin, Faces of the Chariot. Tübingen1988]", Numen, International Review for the History of Religions, vol. XXXVII (December 1990), Fasc. 2: 233-249.
 
16. "רבקה ש"ץ אופנהיימר ומחקר החסידות", מדעי היהדות, 32  (תשנ"ב): 71-74.
 
17. "Mysticism Magic and Angelology; The Perception of Angels in Hekhalot Literature",
Jewish Studies Quarterly (Tübingen) Vol. 1,1 (1993-1994): 5-53.
 
18. "תמורות במחשבה הדתית בחסידות פולין: בין "יראה" ו"אהבה" ל"עומק" ו"גוון"',  תרביץ סב, ג, (תשנ"ג): 381—432.
 
19. "נתן אדלר והעדה החסידית בפרנקפורט: הזיקה בין חבורות חסידיות במזרח אירופה ובמרכזה במאה היח", ציון נט, א (תשנ"ד): 31—64.
 
20. "בין ההיכל הארצי להיכלות השמימיים; התפילה ושירת הקודש בספרות ההיכלות וזיקתן למסורות הקשורות במקדש", תרביץ סד, ג (תשנ"ה): 341—380.
 
21. "ר' יוסף קארו ור' ישראל בעל שם טוב: מטמורפוזה מיסטית, השראה קבלית והפנמה רוחנית",    תרביץ סה, ד (תשנ"ו): 671—709.
 
22. "צוהר תעשה לתיבה: שפה, זיכרון ותרבות, גשר בין קוראים חילונים לספרייה   היהודית", רבגוני: מסגרת למחשבה ולזהות יהודית בזמננו, 1, מכון ון ליר ירושלים (תשנ"ז): 16-22.
 
23.  "Jewish Studies in Israel and the Limits of Pluralistic Orientation - Jewish Studies in the Post-Modern Age: Individual Readings and Scholarly Common Denominator", Jewish Studies Quarterly, vol. 4, 1 (1997):1-11.
.
.24 "From Earthly Temple to Heavenly Shrines – Prayer and Sacred Song in the  Hekhalot Literature and its Relation to Temple Traditions", Jewish Studies Quarterly, vol. 4,3 (1997): 217-267.
 
25 "Not "all" is in the Hands of  Heaven: Eschatology and Kabbalah" in: Eschatology in the Bible and in the Jewish and Christian Tradition (ed. H. Reventlow), The Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series 243, Sheffield and Bath (1997): 49-61.
 
26. "בין יהדות לדמוקרטיה – רשות היחיד וחובת הרבים", רבגוני: מסגרת למחשבה ולזהות יהודית בזמננו 2 , ירושלים: מכון ון ליר (תשנ"ח): 11—18.
 
27. "The Crown of God in Early Jewish Mysticism" [A Critical Review on A. Green, Keter-The Crown of God], The Journal of Religion, vol. 79, n. 3 (1999): 501-503.
 
28.  "Il Tempio: mito, rituale e tradizione", Kos Rivista di medicina, cultura e  scienze.  Nuova serie 172-173, gennaio ( Febbraio 2000): 20-28.
 
29.  "The Jerusalem Temple - The Representation of the Imperceptible", Studies in Spirituality 11 (2001): 126-143.
 
30. "Exile and Redemption in Jewish Mystical Thought", Studies in Spirituality 14
(2004): 1-15.
Published again in:  Journal of the Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions, 4, (2008):11-24. Doshisha University, Center for Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions, Kyoto Japan.
 
31. "Ancient Jewish Calendars", Aleph: Historical Studies in Science and Judaism, vol.  5 (2005): 293-302. 
 
32. "Joseph Karo and Israel Baal Shem Tov: Mystical Metamorphosis, Kabbalistic
Inspiration, Spiritual Internalization", Studies in Spirituality, 17 (2007):267-319.
 
33. "The Dead Sea Scrolls- Who Wrote Them, When and Why?" , The Qumran Chronicle, vol. 17, no. 2-4 (December 2009): 5-29.
 
 
34. "Qui a écrit les rouleaux de la mer Morte, quand et pourquoi?"  Les Cahiers du Judaisme, vol. 29 (2010): 86-103.
 
35. "The Dead Sea Scrolls - Who wrote them, when and why?"  Studies in Spirituality 21
(2012): 45-66.
 
איסיים, או הכוהנים בני צדוק ואנשי בריתם". תשובה לב' בר-כוכבא, 'האיסיים, היו גם היו'".  36
        תרביץ פ, ב (תשע"ב).
 
37. "'Present but Absent', 'Still Life' and a pretty Maiden who has no Eyes", Studies in Spirituality 20 (2010): 381-455.   http://pluto.huji.ac.il/~mselio/Elior-89.pdf .
 
38. “The Garden of Eden is The Holy of Holies and the Dwelling of The Lord”, Studies in Spirituality (2014). https://www.academia.edu/3545020/Garden_of_Eden_and_the_myth_of_Incense
 
39. "בין לשון הקודש ללשון החול"- בין שפה משתפת לשפה מבדלת-השפה העברית והזהות הישראלית- פרקים בהיסטוריה המיסטית של הלשון", כיוונים חדשים 31  (תשע"ה):בין שפה משתפת לשפה מבדלת - השפה העברית והזהות הישראלית- פרקים בהיסטוריה המיסטית של הלשון – more
 
IV. מאמרים מדעיים בקבצים
 
40. "תורת הגלגול בספר גליא רזא", מחקרים בקבלה בפילוסופיה יהודית ובספרות המוסר וההגות מוגשים לישעיה תשבי במלאת לו שבעים וחמש שנים (בעריכת י' דן וי' הקר), ירושלים תשמ"ו:207-239 [מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ג (תשמ"ד) : 207-239].
 
41. "Habad, The Contemplative Ascent to God" in: Jewish Spirituality from the Sixteenth Century Revival to the Present, II (ed. A. Green), New York: Crossroad Publishing 1987: 157-205.
 
42. "Soul- Nefesh, The Jewish Doctrine of the Soul", in: Contemporary Jewish Thought (eds. A. Cohen and P. Mendes-Flohr), New York: Scribner 1987: 887-896.
 
43. "Between "Yesh" and "Ayin"; the  Doctrine of  the Zaddik in the Works of Jacob Isaac, the Seer of Lublin", Jewish History, Essays in Honor of Chimen Abramsky (eds. A. Rapoport-Albert  and S. Zipperstein), London: Peter Halban 1988: 393-455.
 
44. "The Concept of God in Hekhalot Literature", Binah, Studies in Jewish Thoughtvol. 2 (ed. J. Dan), New York: Prager Press 1989: 97-129.
 
  45 . "מלוא כל הארץ כבודו" ו"כל אדם": בין תחייה רוחנית לתמורה חברתית בראשית   החסידות", עלי שפר, מחקרים בספרות ההגות היהודית מוגשים לרב אלכסנדר שפרן (בעריכת מ' חלמיש), רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, תש"ן :29--40.
 
46. "הבעש"ט וראשיתה של התנועה החסידית", דמויות מופת בהיסטוריה היהודית (עורכים י' דן וי' באומל), תל אביב 1991 (תרגום לרוסית ), נוסח עברי: ספרייה לאומית אוסף שלום, מס. 6836.7.
 
47. "הזיקה המטאפורית בין האל לאדם ורציפותה של הממשות החזיונית בקבלת האר"י", קבלת האר"י (בעריכת ר' אליאור וי' ליבס), ירושלים: האוניברסיטה העברית תשנ"ב: 47--57 [מחקרי ירושלים במחשבת ישראל כרך י, ירושלים תשנ"ב].
 
48. "Messianic Expectations and Spiritualization of Religious Life in the 16th Century", Essential Papers on Jewish Culture in Renaissance and Baroque Italy (ed. D. Ruderman), New York: New York University Press 1992: 283-298.
 
 
49. "בין "התפשטות הגשמיות" לבין "התפשטות האהבה גם בגשמיות" – הקיטוב בין התפיסה הרוחנית לבין המציאות החברתית בהוויה החסידית", כמנהג אשכנז ופולין : ספר היובל לחנא שמרוק (בעריכת י' ברטל, ח' טורניאנסקי וע' מנדלסון), ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשנ"ג: 209-241
נדפס שנית בקובץ: צדיק ועדה: היבטים היסטוריים וחברתיים בחקר החסידות, (בעריכת ד' אסף), ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תשס"א: 463-495.
 
50. "תורת הנפש", לקסיקון התרבות היהודית בזמננו (בעריכת פ' מנדס פלור וא' שפירא), תל אביב: עם עובד תשנ"ג: 533-541.
 
51. "Hasidism – Historical Continuity and Spiritual Change" In: Gershom
Scholem's "Major Trends in Jewish Mysticism"- 50 Years After, Proceedings of the Sixth International Conference on the History of Jewish Mysticism (eds. P. Schafer and J. Dan), Tübingen: J.C. B. Mohr 1993: 303-323.
 
52. "יש ואין-דפוסי יסוד במחשבה החסידית", משואות, מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכרו של פרופ' אפרים גוטליב (בעריכת מ' אורון וע' גולדרייך), ירושלים מוסד ביאליק, תשנ"ד: 53-74.
 
53. "בין "היש" ל"אין"- עיון בתורת הצדיק של ר' יעקב יצחק החוזה מלובלין", צדיקים ואנשי מעשהמחקרים בחסידות פולין (בעריכת ר' אליאור, י' ברטל וח' שמרוק), ירושלים: מוסד ביאליק, תשנ"ד: 167-218.
 
54. "מיסטיקה, מאגיה ואנגלולוגיה - תורת המלאכים בספרות ההיכלות", מנחה לשרה: מחקרים בפילוסופיה יהודית וקבלה מוגשים לפרופ' שרה הלר–וילנסקי (בעריכת מ' אידל, ד' דימנט, ש' רוזנברג) ירושלים: הוצאת מאגנס, תשנ"ד: 15—56.
 
55. "Rabbi Nathan Adler of Frankfurt and the Controversy Surrounding Him", Mysticism, Magic and Kabbalah in Ashkenazi Judaism (eds. K. E. Grozinger and J. Dan), Berlin: De Gruyter 1995: 223-242.
 
56. "The Doctrine of Transmigration in Galya Raza", Essential Papers on Kabbalah (ed. L. Fine), New York: New York University Press 1995: 243-269.
 
 57. "קבלת האר"י, שבתאות וחסידות: רציפות היסטורית, זיקה רוחנית וזהות נבדלת", קולות רבים, ספר הזיכרון לרבקה ש"ץ–אופנהיימר (בעריכת ר' אליאור וי' דן), כרך ב, ירושלים: האוניברסיטה העברית תשנ"ו: 379--397 [מחקרי ירושלים במחשבת ישראל , כרך יג, תשנ"ו: 379-397].
 
58. "The Paradigms of "Yesh" and "Ayin" in Hasidic Thought", Hasidism Reappraised – The Social Functions of Mystical Ideals in Judaism (ed.), A. Rappoport-Albert,  Oxford: The Littman Library of Jewish Civilization 1996: 168-179.
 
59. "Der Ba'al Schem Tov zwischen Magie und Mystic", in: Die Geschichten vom Ba'al Schem Tov, Schivche ha- BeschtTeil 1 Hebraisch mit deutscher Ubersetzung (ed. K. E. Grozinger), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 1997: XXXV-LV.
 
60. "R. Nathan Adler and the Frankfurt Pietists; Pietistic Groups in Eastern and Central   Europe During the 18th Century", in: Judische Kultur in Frankfurt am Main, von den Anfangen bis zur Gegenwart (ed. K. E. Grozinger), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 1997: 135-177.
 
61. "The Lubavich Messianic Resurgence: The Historical and Mystical Background 1939-1996", Toward the Millennium – Messianic Expectations from the Bible to Waco (eds. P. Schafer and M. Cohen), Leiden: Brill 1998: 383-408.
 
62. "The "Merkavah" Tradition and the Emergence of Jewish Mysticism"; From Temple to "Merkavah", from "Hekhal" to "Hekhalot", from Priestly Opposition to Gazing upon the
 
"Merkavah", in: Sino-Judaica, Jews and Chinese in Historical Dialogue (ed. A. Oppenheimer), Tel Aviv: Tel Aviv University Press 1999: 101-158.
 
 63. "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שלא עשני אישה", רבגוני: בין איש לאישה: מגדר יהדות ודמוקרטיה, מסגרת למחשבה ולזהות יהודית בזמננו 3, מכון ון ליר ירושלים, (תש"ס): 30—35.
:רבגוני%203[1] בין איש לאשה מגדר יהדות ודמוקרטיה
 
64." 'נוכחות נפקדות', 'טבע דומם', ו'עלמה יפה שאין לה עינים', לשאלת נוכחותן והעדרן של נשים בלשון הקודש, בדת היהודית ובמציאות הישראלית", אלפיים 20, תש"ס, תל אביב: עם עובד: 214-270. המאמר ראה אור בנוסח מקוצר בתרגום לאנגלית (להלן מס.65) ובנוסח מלא (לעיל מס. 37), ונדפס בעברית בשלוש אסופות:
(1) "נוכחות נפקדות", התשמע קולי? ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית (בעריכת י' עצמון), ירושלים: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, תשס"א: 42-82
(2) "עלמה יפה שאין לה עיניים"- נשים בלשון, בדת ובתרבות היהודית", ברוך שעשני אשה? האשה ביהדות - מהתנ"ך ועד ימינו (בעריכת ד' יואל, מ' ליבוביץ וי' מזור), תל אביב: ספרי חמד  1999 : 37-56
(3) 'נוכחות נפקדות', 'טבע דומם', ו'עלמה יפה שאין לה עיניים', לשאלת נוכחותן והעדרן של נשים בלשון הקודש, בדת היהודית ובמציאות הישראלית", בתוך תרבות היהדות החילונית - הגות חדשה בישראל  (בעריכת י' מלכין), ירושלים תשס"ו, 153—214.
 
65. "Present but Absent", Still Life" and "A Pretty Maiden who has No Eyes": On the Presence and Absence of Women in the Hebrew Language, in Jewish Culture and in Israeli life", Streams into the SeaStudies in Jewish Culture and it Context, Dedicated to Felix Posen (eds. E. Reiner and R. Livneh-Freudenthal), Tel Aviv: Alma 2001: 191-211.
 
66. "גילוי וכיסוי בלשון" ושפת האין והיש", בתוך:  על "גילוי וכיסוי בלשון" (בעריכת ז' שמיר וא' לוז), רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, תשס"א: 113—127.
 
67. "ספר דברי האדון" ליעקב פראנק; אוטומיתוגרפיה מיסטית, ניהיליזם דתי וחזון החירות המשיחי כריאליזציה של מיתוס ומטפורה", החלום ושברו: התנועה השבתאית ושלוחותיה – משיחיות, שבתאות ופראנקיזם (עורכת ר' אליאור), דברי הכנס הבינלאומי השביעי לחקר תולדות המיסטיקה היהודית לזכר גרשם שלום, ירושלים תשס"א, כרך ב: 471--548. [מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרכים טז-יז, 2001)].
 
68. "The Priestly Nature of the Mystical Heritage in "Heykalot literature", in:
Expérience et Écriture Mystiques dans les Religions du Livre: Actes d'un colloque international tenu par le Centre d'études juives Université de Paris IV-Sorbonne 1994
 (eds. P. B. Fenton and R. Goetschel), Leiden: Brill 2000: 41-54.
 
69. "Breaking the Boundaries of Time and Space in Kabbalistic Apocalypticism", Apocalyptic Time (ed. A. I. Baumgarten), Leiden: Brill 2000: 187-197.
 
70. "Slowa Panskie" Jacuba Franka: Mistyczna automitografia – nihilism religijny I wizja wolnosci mesjanskiej jako urzeczywistnienie mitu I metafory", in: Duchowosc Zydowska W Polsce, Materialy Z Miedzynarodowej Konferencji Dedykowanej Pameci Profesora Chone Shmeruka, Krakow 26-28 Kwietnia 1999 (ed. M. Galas), Krakow 2000: 237-246.
 
71.  "חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית", בתוך: חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית (בעריכת מ' בר לב), ירושלים: האוניברסיטה העברית: בית ספר חינוך, קובץ ט, תשס"א: 41-50.
 
72. "שבת: קדושת הזמן וקידוש החירות", בתוך: היום השביעי, יוצרים ישראלים כותבים על השבת שלהם (עורכים מ' גרזי וב' צימרמן), תל אביב: משכל 2001: 189—199.
 
73. "Enoch Son of Jared and the Solar Calendar of the Priesthood in Qumran", in: Von Enoch bis Kafka: Festschrift fur K. E. Grozinger zum 60 Geburstag, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag , 2002: 25-42.
 
74. "A Window though shall make to the ark": Language Memory and Culture as a Bridge between the Secular Reader and the Jewish "library", Jewish Identity in Modern
 
Israel (eds. E. Schveid and N. Rothenberg), Jerusalem:  Van Leer Institute and Urim Publications,  2002: 48-62.
 
75. "Judaism and  Democracy – The Private Domain and Public Responsibility",  Jewish Identity in Modern Israel (eds. E. Schveid and N. Rothenberg), Jerusalem: Van Leer Institute and Urim Publications,  2002: 123-139.
 
76. "על קדושת הזמן וקדושת המקום", גבולות של קדושה, בחברה בהגות ובאמנות (עורכים א' בילסקי וא' שנאן), ירושלים: כתר 2003: 86—96.
 
77. "Blesses are Thou, Lord our God, who has not made me a woman", Men and Women: Gender Judaism and Democracy (ed. R. Elior), Jerusalem: Van Leer and Urim Publications, 2004: 81-96.
 
78. "ספרות ההיכלות והמרכבה; זיקתה למקדש, למקדש השמימי ולמקדש מעט", רצף ותמורה, יהודים ויהדות בארץ ישראל הביזנטית-נוצרית (עור' י'  לוין), ירושלים: יד בן צבי, תשס"ד: 107—142.
 
79. "מחזורי הזמן האלוהי, מסורת המרכבה והמאבק על הלוח", אורים: האור בספרות, בהגות ובאמנות (עורכים א' בילסקי, א' מנדלסון וא' שנאן), ירושלים 2005: 92—118.
 
80. "חנוך בחרתה מבני אדם" – חנוך סופר הצדק והספרייה של "הכוהנים בני צדוק"; מסורת הכהונה, ספריית המגילות והמאבק על הדעת, העדות , הכתיבה והזיכרון", על בריאה ועל יצירה במחשבה היהודית- ספר היובל לכבוד יוסף דן (עורכים ר' אליאור ופ' שפר), טיבינגן: מור-זיבק 2005: 15—64.
 
81. "הקדמה", הרעיון המשיחי מאז גירוש ספרד, קובץ מאמרים של ר' ש"ץ-אופנהיימר, ירושלים: מאגנס תשס"ה: ז-כד.
 
82. "הדיבוק: בין העולם הנגלה לעולם הנסתר: קולות מדברים, עולמות שותקים וקולות מושתקים", דרך הרוח, ספר היובל לאליעזר שביד (עורך י' עמיר), מחקרי ירושלים יח-יט,
 
האוניברסיטה העברית בירושלים: מכון מנדל למדעי היהדות ומכון ון ליר, 2005: 499-536.
* תרגום לספרדית
"El dibuk: Voces que hablem: mundos que silencian; voces acalladas", Atopos, Salud mental conunidad y cultura, num. 10, Noviembre  2010: 25-38.
http://www.atopos.es/pdf_10/3_El%20dibuk_%20Voces%20que%20hablan.pdf
 
83.  "פרשת כי תצא: צעקה הנערה המאורשה ואין מושיע לה": גורלה של הנאנסת במקרא ובשירה של דליה רביקוביץ", בתוך: הוגים בפרשה, פרשת השבוע כהשראה ליצירה ולהגות היהודית לדורותיה (עורך נ' רוטנברג), ירושלים: מכון ון ליר ומשכל , תשס"ה:2005: 576-592.
נוסח מקוצר נדפס שנית באסופהכתמי אור :חמישים שנות ביקורת ומחקר על יצירתה של דליה רביקוביץ (עורכות ת' הס וח' צמיר), תל אביב: הקיבוץ המאוחד  2010: 559--565. תרגום לאנגלית
 
84. "Early Forms of Jewish Mysticism", in: Cambridge History Series: Jewish History: The Late Roman Period, Cambridge University Press (ed. S. Katz), 2006: 749-791.
 
85. "The Emergence of the Mystical Traditions of the Merkavah", in:  Paradise Now: Essays on Early Jewish and Christian Mysticism, SBL (ed. A. D. DeConick), Leiden: Brill, 2006: 83-103.
 
86. "The Foundations of Early Jewish Mysticism: The Lost Calendar and the Transformed Heavenly Chariot", in:  Wege mystischer Gotteserfahrung : Mystical Approaches to God. Judaism, Christianity and Islam, Herausgegeben von P. Schafer, Oldenburg: München 2006: 1-18   in: Schriften des Historischen Kollegs Kolloquien 65.
 
87. "איך ממשיכים מנקודת שבר זו? - "קואליציה של כאב ואופוזיציה של חלומות", כיוונים חדשים: כתב עת לענייני ציונות, יהדות, מדיניות, חברה ותרבות", גיליון 13 (טבת תשס"ו, 2006): 49—55.
http://www.wzo.org.il/files/kivunim/kivunim_13.pdf
 
 
88. "מגילות מדבר יהודה ומסורת המרכבה: הזמן המקודש, המקום המקודש והפולחן המקודש" בתוך: ספר זיכרון לגרשם שלום במלאת עשרים וחמש שנים לפטירתו (עורך י' דן), ירושלים תשס"ז, כרך א: 31--106. מחקרי ירושלים במחשבת ישראל כ (תשס"ז).
        
89.  "משמעותו המשתנה של המונותאיזם בדת היהודית בשלהי העת העתיקה" בתוך: שלושה
        פנים לאחד (עורכת, גואן גודניק ווסטנהולץ), מוזיאון ארצות המקרא, ירושלים תשס"ז:  10—13.
 
90. "The Changing Face of Jewish Monotheism in Late Antiquity", In: Three Faces
of Monotheism (ed. Joan Goodnick Westenholz), Bible Lands Museum Jerusalem,
Jerusalem 2007: 12-18.
 
91. "קריאת תיגר נגד אפליית נשים מזרחיות בסמינרים חרדים לבנות: על ספרה של תמר  אלאור,
       מקומות שמורים, מגדר ואתניות במחוזות הדת והתשובה, עם עובד 2006": כיוונים חדשים, 16           (תשס"ז): 289—296.   
 
92. "היחיד והיחד- המאבק על הזיכרון המשותף ומקומם של קולות חלופיים בכינונה של ההיסטוריה", בתוך: יחיד ויחד: בהגות ובאמנות, במדע ובחברה (עורכים, א' בילסקי, א' שנאן ות' זליגמן), ירושלים תשס"ז: 54—68.

93. "
הזרמים והמחלוקות בתקופת הבית השני", בתוך: זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני - מבט אנציקלופדי, (עורכים י' יובל, י' צבן, ד' שחם), כרך א. ההגות היהודית המודרנית -- זיכרון, מיתוס והיסטוריה -- תמורות באורחות החיים. ירושלים: כתר 2007: 182--190.http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=69335131#211.8954.3.fitwidth 
 
94. "On the Changing Significance of the Sacred", in: Israel's God and Rebecca's
Children (eds.), D. Capes, A.. De Conick, H. Bond and T. Miller, Baylor University Press, Waco, Texas 2007: 277-302.
 
95. "פורים – מסכות, תחפושות, רדיפות והמרות – בין אסונות לשמחות, מה עוד מסתתר מאחרי קריאת המגילה במרחבי ההיסטוריה", ספר מיכאל: בין הזמן הזה לימים ההם, מחווה למיכאל בהט (עורך) , א' שגיא, ירושלים 2007: 277—290.
 
96. "והר ציון תוך טבור הארץ": על משמעותו המשתנה של הקודש", ארץ ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה [ספר טדי קולק], כרך עשרים ושמונה, ירושלים: החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, תשס"ח: 1—13. 

97. "
כמו סופיה ומרסל וליזי" – שאלות מטרידות בעניין שוויון הנשים", כיוונים חדשים, 17
(תשס"ח): 144--163.
 
98. "From Priestly (and Early Christian) Mount Zion to Rabbinic Temple Mount", in:
(eds.), O. Grabar and B. Z. Kedar, Where Heaven and Earth Meet: Jerusalem's Sacred Esplanade, Jerusalem: Yad Ben Zevi and Austin: Universi. of Texas Press 2009: 308-319.
file:///C:/Users/owner/Downloads/Elior-article_(2).pdf20131020-19054-1wo2thx-libre-libre.pdf
 
99. "גן עדן קדש קדשים ומשכן ה' הוא", בתוך: גן בעדן מקדם : מסורות גן עדן בישראל ובעמים, בעריכת ר' אליאור,  ירושלים: סכוליון-מרכז למחקר רב תחומי בלימודי היהדות, תש"ע: 105--141.
 
100. "מעמקי העולם התחתון של העבר" : המאבק על הזיכרון המשותף".
בתוך:  כיוונים חדשים 21 (תש"ע) 81—109.
 
101. "ש"י עגנון והמסורת המיסטית", כיוונים חדשים 22 (תש"ע), 222-241.http://www.wzo.org.il/files/kivunim/kivunim22.pdf
 
102. "כיפורים, כפרה טומאה וטהרה-זיכרון ושכחה, באר העבר ותהום הנשייה", בתוך: 'דברים חדשים עתיקים' (עורכת, ר' אליאור), מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כב-כג (תשע"א) א-ב: 52-3.
 
 
103. "יום השוויון באמנותו של מיכה אולמן ובתולדות הלוח במחשבה היהודית", בתוך: י' צלמונה, שעון חול: עבודתו של מיכה אולמן, מוזיאון ישראל ירושלים תשע"א: 433—441.
 
104. "המלחמה על הרוח: על הקריאה, על החירות, על הדעת, על האמת והצדק - ועל מקומם של מדעי הרוח בחיינו", כיוונים חדשים 25 (2011): 73--103.  http://www.wzo.org.il/files/kivunim/kivunim_25.pdf
נדפס שנית אונליין :"המאבק על הרוח, על מקומם של מדעי הרוח במאה ה21", קרתא, 1 (2014): 5--27
 "המאבק על הרוח, על מקומם של מדעי הרוח במאה ה-"21, קרתא, 1, יולי 4 201
 
105" Ki Teze – “The betrothed damsel cried, and there was none to save her”: The Fate of . Rape Victims in the Bible and in the Poetry of Dalia Rabikovitz, in: N. Rothenberg, ed. Wisdom by the Week: the Weekly Torah Portion as an Inspiration for Thought and Creativity, New York 2011: Yeshiva University press and the Van Leer Jerusalem Institute. 596-612.
106. "על שבתאות וחסידות בפודוליה ועל הוצאת השבתאים מכלל ישראל", בתוך: על דעת הקהל: דת ופוליטיקה בהגות היהודית: ספר היובל לכבוד אביעזר רביצקי (עורכים: ב' בראון, מ' לורברבוים, א' רוזנק, י"צ שטרן), כרך ב, ירושלים תשע"ב: 495--531.
 
107. "חג השבועות הנעלם", בתוך: וזאת ליהודה" קובץ מאמרים המוקדש לחברנו, פרופ' יהודה ליבס, לרגל יום הולדתו השישים וחמישה,  ירושלים תשע"ב: 70--92.file:///C:/Users/owner/Downloads/-_PDF%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-libre.pdf
 
108."Kippurim, Expiation, Purity and Impurity:The Well of the Past and the Abyss of Oblivion", in:  Pesher Nahum : Texts and Studies in Jewish History and Literature from Antiquity through the Middle Ages Presented to Norman (Nahum) Golb, (eds.) J. L. Kraemer and M. G. Wechsler, Chicago, Illinois : the Oriental Institute of the University of Chicago 2012: 37-56  https://www.academia.edu/7255753/kippurim_-full_version .
 
109. "Judaism and democracy: The private domain and publicResponsibility". In:
Commitment, Character and Citizenship: Religious Educationin Liberal Democracy
 (ed. H.A. Alexander and A.K Agbaria), London-New York, Routledge 2012: 103-115.
 
110. "חלומות בספר היובליםובמגילות מדבר יהודה.", בתוך: כחלום יעוף וכדיבוק יאחז: על חלומות ודיבוקים בישראל ובעמים (עורכים ר' אליאור, י' בילו, י' זקוביץ, א' שנאן), ירושלים:סכוליון-מרכז
למחקר רב תחומי בלימודי היהדות, תשע"ג: 62—122.
חלומות בספר היובלים    ובמגילות מדבר יהודה - Academia.edu
 
111. "עברית מכל העברים", בתוך:  לשון רבים: העברית כשפת תרבות (עורך י' בנזימן), ירושלים ותל אביב 2013: 43-72.  https://huji.academia.edu/RachelElior/Papers .
 
112. "The Expression of Human Freedom in Jewish Mysticism, in:  Understanding Human Being. Essays on Jewish Anthropology, (redaktors: Z. Sareło, H. T. Mikołajczyk), Słupsk, Akademia Pomorska , Poland 2013: 7-47. 
113. "Les Origines du Hassidisme" in: (eds.), J. Baumgarten et J. Darmon,  Aux Origines du Judaïsme, Paris  2012: 182-211 [French].file:///C:/Users/owner/Downloads/Elior_(2).pdf20131104-12819-1hi3vrg-libre-libre%20(1).pdf
113 a. "The Origins of Hasidism",  Scripta Judaica Cracoviensia 10 (2012): 85-109.
113 b.  "The Origins of Hasidism" in: As a Perennial Spring: a Festschrift honoring Rabbi Dr. Norman Lamm  (editor, B. Cohen), New York and Haifa 2013 : 133-161.
https://www.academia.edu/3428448/The_Origins_of_Hasidism
114. "בין עולמות: רוחות ושדים, בנות קול ודיבוקים", בתוך:כחלום יעוף וכדיבוק יאחז: חלומות ודיבוקים בישראל ובעמים (בעריכת ר' אליאור, י' בילו, י' זקוביץ וא' שנאן), ירושלים: סכוליון-מרכז למחקר רב תחומי בלימודי היהדות, הוצאת מאגנס  תשע"ג: 217-234.
115. "The Love of God in the Jewish Mystical Tradition: Mysticism of Freedom and Commemoration versus Mysticism of Hope and Redemption" in: Jewish, Christian, and Islamic Mystical Perspectives on the Love of God, (editor, S. Trefle Hidden), New York 2014: 103-134.https://huji.academia.edu/RachelElior
116. "המאבק על הזיכרון המשותף ומקומם של הקולות החלופיים בכינונה של ההיסטוריה", בתוך: מסע אל האחווה: אחווה וסולידריות בישראל (עורכים), י'צ שטרן וב' פורת, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים תשע"ד: 94--124.
file:///C:/Users/owner/Downloads/ELIOR_(5)-libre%20(4).pdf
 
117. משופר החרם לשופרו של משיח  משופר החרם לשופרו של משיח כתב עת דיגיטלי, מוזיאון ארצות המקרא  Bible Lands E-Review. Jerusalem [electronic resource] http://biblelandsreview.files.wordpress.com/2014/01/elior-bler-2012-l2.pdf
 http://mikrarevivim.blogspot.co.il/2012/06/blog-post.html  מצוי גם באתר רביבים.
 
118. "כי ירושלים היא מחנה הקדש והיא המקום שבחר בו מכל שבטי ישראל, כי ירושלים היא ראש מחנות ישראל" - עיר הקדש במסורות עתיקות בין היסטוריה לחזון". [כנס אשכולות].
"כי ירושלים היא מחנה הקדש והיא המקום שבחר בו מכל שבטי ישראל כי ירושלים היא ראש מחנות ישראל" עיר הקדש במסורות עתיקות בין היסטוריה לחזון
 
עריכת כתבי עת
1. מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרכים י, יב-יג, טז-יז (תשנ"ג-תשס"א), כב-כג (תשע"א).
2. מפתח מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרכים א-י (תשמ"א-תשנ"ב), ירושלים תשנ"ג.
3. רבגוני - מסגרת למחשבה ולזהות יהודית בזמננו, מכון ון ליר בירושלים , כרך ג, תש"ס.
 
כתיבה מדעית-פופולארית, פובליציסטיקה, ביקורת
 
1.      "תמורות במושג האל במחשבה היהודית": מגוון דעות והשקפות בתרבות ישראל (בעריכת ד' כרם), האגף לחינוך התיישבותי, חוברת ב, (תשנ"ב): 13-35.
     נדפס בשנית בקובץ יהדות חופשית, חוברת מספר11-12אוקטובר: 30-37:1997.
     נדפס בשלישית בקובץ תרבות היהדות החילונית - הגות חדשה בישראל , (בעריכת י' מלכין(.   ירושלים תשס"ו: 382-395.
2. "רבקה ש"ץ ומחקר החסידות", דבר 22.5.1992 (יט באייר תשנ"ב): 26.
3. "ישעיה תשבי וחקר החסידות", דבר, משא, 10 ביולי 1992 (ט' תמוז תשנ"ב): 26.
4. "האם לא אפשרית גם אמת אחרת" [ביקורת על ספרו של פנחס שדה, איש בחדר סגור, לבו שבור ובחוץ יורדת אפלה, אמרות ותורות של מנחם מנדל מקוצק]", הארץ, תרבות וספרות 26.3.93 :ד' ניסן תשנ"ב.
5. "והמלאך מתחיל לגלות לו סודות נפלאים, פרשת חייו ונידויו של ר' משה חיים לוצאטו" [ביקורת על ספרו של י' תשבי, חקרי קבלה ושלוחותיה, מאגנס תשנ"ג], הארץ, תרבות וספרות, ה' בסיון תשנ"ג :25.5.93 ד1-ד4.
6. "מידה מסוימת של ענוה", על הקריאה ביצירת ספרות ועל הדרכים לבקרן, [תגובה לדברי דן מירון]" הארץ, תרבות וספרות, כא באב תשנ"ד :29.7.94: ב8.
7. משאל בין סופרים ואנשי רוח על ספרים, הארץ, כט באלול תשנ"ד 5.9.94 : ב8-ב9.
8. "מציאות במבחן הבדיון: החלום במחשבה המיסטית – חירות הפירוק והצירוף", מגוון דעות והשקפות על החלום בתרבות ישראל (עורך ד' כרם), ה, האגף לחינוך התיישבותי (תשנ"ה): 63—79.
9. "פנים רבות: דמות האל במחשבה היהודית לאורך הדורות", עת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל כ (4) 1995: 12—13.
10. "הלוח היהודי והזמן המיסטילוח השנה העברי , חוג בית הנשיא לתנ"ך ולמקורות ישראל, ה, ירושלים (תשנ"ו): 22—42.
11. "צוהר תעשה לתיבה: שפה, זיכרון ותרבות, גשר בין קוראים חילונים לספרייה היהודית", רבגוני: מסגרת למחשבה ולזהות יהודית בזמננו, 1, מכון ון ליר ירושלים (תשנ"ז): 16-22 [המאמר ראה אור גם ביהדות חופשית 10 (1996): 6-9. המאמר תורגם לפורטוגלית “E farás uma janela para a arca”: língua, memória e cultura como uma ponte entre o leitor secular e a “biblioteca” Judaica. וראה אור בכתב העת  10-21: : vol. 2. Num. 3 (2011)  WebMosaica,http://www.seer.ufrgs.br/webmosaica/article/view/26234
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/webmosaica/article/view/26234/15337
12. "האל המשתנה", שיחה עם אבי כצמן, שאלות על אלהים - דיאלוגים (בעריכת י' הס, א' כצמן ואחרים), ספריית שורשים –הד ארצי 1998: 149-164.
13. "זמן יהודי", עת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, 23 (5), 1998: 11-13.
14. "לחשים קמיעות וקברי צדיקים" [ביקורת על ספרו של יגאל אריכא, קבלה מעשית], ידיעות אחרונות, המוסף לשבת-תרבות ספרות ואמנות, כה בסיוון תשנ"ח 19.6.98 : 26-27.
15. "הבן המפונק ואמו המפוכחת" [ביקורת על הספר: "גרשם שלום ואמו, מכתבים 1917-1946", תשנ"ח; ועל הספר: גרשם שלום, מחקרי קבלה, תל אביב תשנ"ח], ידיעות אחרונות, המוסף לשבת תרבות ספרות ואמנות, 15 בינואר : 1999 כ"ז בטבת תשנ"ט.
 
16. "The world of Jewish Mysticism: G. Scholem and Kabbalah" (translated to Japanese by Prof. June Ikeda) Namal Port: Journal of the Japanese-Jewish Study Association in Kobe, Japan, vol. 4(1999): 2-7, 114-115.
17. "היוצרות התהפכו, ציונות דתית וההנהגה החרדית", פנים: כתב עת לתרבות חברה וחינוך, 8 (1999): 96—98.
18. "גם על לוח השנה הייתה מחלוקת", יהדות חופשית, מס. 14 (1999): 25—28.
19. "החיבורים החשובים ביותר שנכתבו בתחומי היהדות במהלך האלף השני", משאל, הארץ, תרבות וספרות, כ"ב טבת תש"ס, 31.12.1999 ב13-ב15.
20. "בין איש לאשה: מגדר יהדות ודמוקרטיה", רבגוני: מסגרת למחשבה ולזהות יהודית בזמננו, 3, מכון ון ליר , ירושלים תש"ס (2000) : 5—9.  http://www.vanleer.org.il/he/node/930
21. "אלוהים שבעים פנים לו", יהדות חופשית 21 (חורף 2000): 5—9.
22. "Changes in the Concept of God in Jewish Thought", Free Judaism and Religion in Israel, (ed. Y. Malkin), Jerusalem 2000: 143-168.
23. "God has Seventy Faces", Contemplate: The International Journal of Secular Jewish Thought 1 (2001): 18-24.
22. "המאבק על החירות ושבועת השביעיות של מועדי דרור", הארץ, תרבות וספרות, ערב פסח, 2001.
6.4  : ה 1   http://www.haaretz.co.il/misc/1.691978   
23. "ירושלים אותיות וסימנים סביב לה", דימוי 19 (חורף תשס"א): 134 ,115--118.  .
24. "על אל ואדם", שיחה בתוך: על אדם ואלוהים (עורך), ע. אוריון, סביבות 45, מדרשת שדה בוקר, (מאי 2001) : 13—17.
25."Jewish Heritage -Unity of Opposites: Communal Sacred Tradition, Individual Freedom and Mystical Inspiration", in: First International conference on Japanese Civilization and the international Community: Toward Global Harmony and Understanding: A Dialogue between Jewish and Shinto Cultures on the contribution they can make to the Twenty First Century, Tokyo: L. H Yoko Publishers 2002: 37-54.
26. "נביאות במקרא ובמסורת חז"ל, נקודות מבט משתנות", יהדות חופשית 25, (אביב 2002): 20-18.
26 a "Changing perspectives: female prophets in the Bible and rabbinical tradition", Contemplate 2 (2003) 15-21.
27. "על דעת המקום", על ספרו של אריאל הירשפלד ,'רשימות על מקום'" (תל אביב: עם עובד-עלמא 2000), דימוי, 22 (תשס"ג): 38-41,80.
28. "אברהם אופק וראשית הדברים", דימוי 23 (חורף תשס"ד): 75-78, 80.
29. "הצו הציוני כמו הצו היהודי הוא צדק צדק תרדוף", מחשבות ישראל, שיחות עם הוגים וסופרים על יהדות ציונות וישראל (בעריכת המחלקה לחינוך יהודי ציוני, הסוכנות היהודית לארץ ישראל), ירושלים תשס"ד: 103—116.
30"Possession: Dibbuk", Bridges, 2:1 (2006): 9-10.
31. "כנגד ארבע בנות", הארץ, מוסף פסח, 8 באפריל 2009, עמ' 6
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1254859
32. שמואל יוסף עגנון והמסורת המיסטית על חג השבועות,  מוסף הארץ תרבות וספרות , ערב שבועות יום שלישי ה' בסיון תש"ע, 18 במאי 2010 , עמ' 1 . 4-5 כותרת המאמר בהארץ: "הבטתי במחזורי וראיתי שאותיות הקול היוצא מבין בדי עצי החיים נחקקות והולכותבמחזורי".
 https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/02005_files/elior.pdf
33. "לא האיסיים כתבו את המגילות", הארץ ספרים, 13.1.2010
http://www.haaretz.co.il/literature/1.1184265
34. "לפרוץ גבולות לקבוע גבולות: דמות הבוגר הראוי",  הד החינוך, פברואר 2013 , גיליון מס' 04 , כרך פ"ז, 86-90http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=7976 
35.  "בין "צדק יהודי" ל"צדק אוניברסלי"; הערה לפרשת אדם ורטה, הד החינוך, 2014: 22-24
המורה בין הפטיש לסדן, או מה בין "צדק יהודיל"צדק אוניברסלי"; 
http://mikrarevivim.blogspot.co.il/2014/01/blog-post_3881.html
 
36. "עיר הצדק" בתוך במעגלי צדק (עורכת ח' גולדנברג)
http://issuu.com/mtzedek/docs/_______ 
37.  "דברו על לב ירושלים"  
 [DOC]לחצו כאן על מנת לקרוא
yerushabbat.org.il/dev/wp-content/uploads/2014/.../פרופ-רחל-אליאור.docx
 
 
ערכים אנציקלופדיים
1. "רבקה ש"ץ", האנציקלופדיה העברית, כרך מילואים ג, ירושלים 1995 , טורים 1020-1021.
2. "ישעיה תשבי", האנציקלופדיה העברית, כרך מילואים ג, ירושלים 1995, טורים 1072-1070.
3. "R. Aaron Halevi"; "R Israel Baal Shem Tov", "Edel", "Shneur Zalman of Liadi" and various other articles on Hasidism in: The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, in the series: World Religions (ed.), J. Bowker, Oxford: Oxford University Press 1997.
4. "Hasidism", Routledge Encyclopedia of Philosophy (ed. E. Craig), London 1998: 242-245.
5. חב"ד, אנציקלופדיה ליהדות ברוסית (עורך ח' בינארט) ירושלים 1998.
6. Jacob Isaac Horowitz, Seer of Lublin, Encyclopedia Judaica, New Series 2006.
7. "Aaron ben Moshe Ha-Levi Horowitz of Starosieljia", Encyclopedia Judaica, New Series 2006.
8. "Habad", Encyclopedia Judaica, New Series 2006.
9. "Eva Frank", Encyclopedia Judaica, New Series 2006.
10. "Jacob Frank" and "Frankism", Encyclopedia Judaica, New Series 2006.
11. "Aaron ben Moshe Ha-Levi Horowitz of Starosieljia", The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, (ed. G. D. Hundert), Yale University Press, New Haven 2008
12. "Moses Hayyim Ephraim of Sudylkow", The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, (ed. G. D. Hundert), Yale University Press, New Haven 2008.
13. "Elimelech Zevi of Dynov", The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, 2008
14. "Ahron David of Koydanov and his son Zevi Hirsch Kaidanover", The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, 2008
15. Nathan Shapira (Spira)", The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, 2008
 
 
 
 
פרופ' רחל אליאור
מופקדת הקתדרה לפילוסופיה יהודית על שם ג'ון וגולדה כהן
החוג למחשבת ישראל
האוניברסיטה העברית בירושלים
rachel.elior@mail.huji.ac.il
בנין רבין, חדר 2311 

 

  טל. 6714856 - 02  טל. 054-2369693