מאוניברסיטה העברית בירושלים - המחלקה למדע המדינה

 

הפוליטיקה של אי-שוויון: מדינת הרווחה בישראל

סמינריון תשע"ב 2011/12, קורס מס' 56987
ימי ב' 8:30-10:00

 

המרצה: פרופ' מיכאל שלו

דוא"ל: michael.shalev@gmail.com 

שעת קבלה: יום ב' 10:00-11:00 בחדר 4501

 

עדכון אחרון: 26.11.2011

 

תיאור: תכלית הסמינר היא הכנת עבודות מחקר שחושפות מרכיבים של המשכיות ושינוי במדינת הרווחה בישראל, והדינאמיקות הפוליטיות שמסבירות אותם. יושם דגש על אפיונים בולטים של המדיניות החברתית בישראל, לעטים במבט השוואתי. למשל, לאור סדר-היום המיוחד של המדינה (ציונות וניהול הסכסוך), יש חשיבות מיוחדת בישראל לקצבאות ותוכניות רווחה שמיועדות לפצות על "נאמנות" - תרומת לקולקטיב היהודי. יושם דגש גם על הרקע – בעיקר בטווח הארוך – להתפרצות של גל מחאה בקיץ האחרון, תחת הדרישה ל"צדק חברתי", על רקע מסורת של חוסר גיבוש פוליטי של נושאים סוציו-כלכליים במערכת הפוליטית הישראלית.

מהלך העבודה: השיעורים של הסמסטר הראשון יוקדשו להכרות עם הספרות: גישות תיאורטיות מרכזיות, דוגמאות למחקרים שלא קשורים לישראל, ועבודות אמפיריות על המקרה הישראלי. כל שבוע לפני השיעור, התלמידים יקראו באופן אישי ויסודי 1 או 2 פריטי ספרות שידונו בשיעור. בנוסף, לקראת חלק מהשיעורים, תלמידים יעבדו בקבוצות לסכם ספרות עבור הכיתה. לצורך כך יפיצו סיכום וניתוח בכתב לפני השיעור (עד מוצ"ש). במהלך החופש בין הסמסטרים התלמידים יכינו עבודות בית קצרות שיסקרו באופן אינטגרטיבי את התחום (4 עמודים) ויציעו נושא ספציפי למחקר (עוד 2 עמודים).

בסמסטר השני התלמידים יעבדו בזוגות בהכנת עבודות מחקר. יתקיימו פגישות הדרכה פרטניות עם המרצה כל שבועיים-שלוש, בזמן השיעור ובמשרדו של המרצה, לפי לו"ז שיופץ מראש. יודגש שהמרצה יתפנה למתן הדרכה פרטנית על עבודות המחקר המהלך שנת הלימודים ובשבועות הראשונים של חופשת הקיץ, אך לא מעבר לכך. לקראת סוף שנת הלימודים נחזור לכיתה לשמוע הצגות של "עבודות בהתהוות". עד שלב זה חייבות להיות תוצאות משמעותיות של המחקר.

ציון: הציון הסופי של כל תלמיד/ה יקבע כך: 4 נ"ז עבודה סמינריונים סופית (ציון משותף לכל זוג), ו-4 נ"ז עבור התפקוד במהלך הסמסטר – נוכחות, הפגנת בקיאות בחומר, הצגה קבוצתיות של ספרות, הצעת מחקר, והצגה של סוף-שנה.

 


ר ש י מ ת   ק ר י א ה

מפתח צבאים

קריאת חובה

קריאת רשות

קריאה קבוצתית

 

31.11.11 - מבוא לקורס; הפוליטיקות של אי-שווין ;מה מייחד את מדינת הרווחה בישראל?

גל, ג'וני. 2007. "מה מייחד את מדינת הרווחה בישראל?" ההרצאה השנתית לזכרו של ארנולף פינס,בית הספר לעבודה סוציאלי ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית בירושלים.
http://pluto.mscc.huji.ac.il/~mshalev/sem/Gal-WhatsSoSpecial(Hebrew).doc

 

14.11.11 - משטר הרווחה בישראל א'

פלד, יואב וגרשון שפיר. מיהו ישראלי: הדינמיקה של אזרחות מורכבת. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב. קטעים מפרק המבוא.

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~mshalev/sem/Peled_Shafir_Intro_HEB.pdf

 

21.11.11 - משטר הרווחה בישראל ב'

Esping-Andersen, Gosta. 1990. “The Three Political Economies of the Welfare State.” International Journal of Sociology 20(3):92-123.

http://www.jstor.org/stable/10.2307/20630041

 

רוזנהק, זאב. 2007. "דינמיקות של הכלה והדרה במדינת הרווחה הישראלית", ע' 317-349 ב-חנה הרצוג ושות' (עורכים), דורות, מרחבים, זהויות: מבטים עכשוויים על חברה ותרבות בישראל. מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד.

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~mshalev/sem/Rosenhek_VanLeer(Hebrew)_2007.pdf

 

28.11.11 – אי-שוויון בהשפעה החלוקתית של קצבאות

Lewin, A. C. and H. Stier. 2002. “Who Benefits the Most? The Unequal Allocation of Transfers in the Israeli Welfare State.”  Social Science Quarterly 83(2):488-503.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1540-6237.00096/pdf

 

5.12.11 - "קצבאות נאמנות"

פרידמן, אייל ומיכאל שלו. 2010. "תגמולי נאמנות". יפורסם ב-מדינה מפקירה - מדינה משגיחה, בעריכת ארז צפדיה וחנה כ"ץ, הוצאת רסלינג.

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~mshalev/sem/Friedman-Shalev_Loyalty%20Benefits(HEBREW%202010).pdf

 

לרון, מיכל. 2005."שינוי אגב שעתוק: מאבק ההורים השכולים לרפורמה בשיטת התגמולים". סוציולוגיה ישראלית, 7 (1): 45-70.

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~mshalev/sem/MichalLaron_BreavedParents(SozYisraelit2006).pdf

 

Gal, John and Michael Bar. 2000. “The Needed and the Needy: The Policy Legacies of Benefits for Disabled War Veterans in Israel.” Jnl of Social Policy 29(4):577-98.

http://journals.cambridge.org/production/action/cjoGetFulltext?fulltextid=61222

 

Yakter, Alon. 2009. “The Dynamics of Loyalty Benefits: Lessons from the Case of Holocaust Survivors in Israel”. Department of Political Science, Hebrew University of Jerusalem. 

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~mshalev/sem/Yakter_LoyaltyBenefitsForSurvivors_2010_.pdf

12.12.11 - השסע היהודי-ערבי במדינת הרווחה בישראל

Rosenhek, Zeev and Michael Shalev. 2000. “The Contradictions of Palestinian Citizenship in Israel: Inclusion and Exclusion in the Israeli Welfare State.” Pp. 288-315 in Citizenship and the State in the Middle East, edited by N. A. Butenschon, U. Davis, and M. Hassassian. Syracuse University Press.

http://pluto.huji.ac.il/~mshalev/Papers/Rosenhek_Shalev.pdf

 

רוזנהק, זאב. 1995. "פרקטיקות דואליות בתוכניות רווחה אוניברסאליות: המקרה של קצבאות הילדים". פרק 4 של מקורותיה והתפתחותה של מדינת רווחה דואלית, דיסרטציה (PhD), האוניברסיטה העברית.

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~mshalev/sem/ Rosenhek_PhD_Chapter4.DOC

 

King, Lesley. 2001. “From Pronatalism to Social Welfare? Extending Family Allowances to Minority Populations in France and Israel.” European Journal of Population 17(4):305-22.

http://www.springerlink.com/index/LQ87211710154K80.pdf

 

אסיסקוביץ, שרון. 2007. "קצבאות ילדים". שער שני של לדבר בכמה קולות, לצעוד בכמה שבילים. דיסרטציה (PhD), האוניברסיטה העברית.

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~mshalev/sem/AsiskovitchPhD_ChildAllowances.pdf

 

19.12.11 – מגדר ומדינת הרווחה בישראל

Ajzenstadt, M. and J. Gal. 2001. “Appearances Can Be Deceptive: Gender in the Israeli Welfare State.” Social Politics 8(3):292-324.

http://sp.oxfordjournals.org/content/8/3/292.short

 

הרבסט, ענת (2010). ”שיח 'אימהי-לאומי' מול שיח ה'נצלניות' – מחאת האמהות החד-הוריות – 2003". בתוך: חנה כץ וארז צפדיה (עורכים). מדינה מפקירה – מדינה משגיחה, המדיניות החברתית בישראל 2008-1985. רסלינג (עמ' 232-211).

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~mshalev/sem/Herbst_Solo mothers protest 2003_2010.pdf

 

Mandel, Hadas. 2009. “Configurations of Gender Inequality: The Consequences of Ideology and Public Policy.” The British Journal of Sociology 60(4):693-719.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-4446.2009.01271.x/full

מנור, אביטל ועמית לזרוס (2011). "אמביוולנטיות אידיאולוגית ומדינית בישראל:

בחינת מאפייני ישראל כמדינת רווחה".

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~mshalev/sem/Manor_Lazarus_Ambivalence.pdf

 

28.12.11 – מדינת הרווחה "המוסתרת" – מסים ותעסוקה

וקסמן, אבי (2010) " מדינת הרווחה הסמויה בישראל: הטבות מס ככלי של מדיניות סוציאלית".

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~mshalev/sem/Waksman_Tax Expenditures as Social Policy.doc

 

Shalev, Michael (2006). “Inequality and the State in Israel: Implications of the Social Services as an Employer”. Falk Institute Discussion Paper, July 2006.

http://pluto.huji.ac.il/%7Emsfalkin/pdfs/06-06.pdf

 

2.1.12 – אוכלוסיות שמחוץ למדינת הרווחה: מהגרי עבודה

רוזנהק, זאב. 1999. "מהגרי עבודה במדינת הרווחה הישראלית", בטחון סוציאלי, 56: 112-97.

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~mshalev/sem/Rosenhek_Foreign_Workers_HEB.pdf

 

קמפ, אדריאנה ורבקה רייכמן. 2008. עובדים וזרים. מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~mshalev/ppe/Kemp_OvdimZarim.pdf (קטעים בלבד)

 

9.1.12 - מדינת הרווחה בישראל בעידן הניאו-ליברלי

דורון, אברהם. 2007. "עיצוב מדיניות הרווחה בישראל, 2000-2005". מתוך ספרם של אבירם ושות'.

http://taubcenter.org.il/tauborgilwp/wp-content/uploads/H2007_Welfare_Policy_2000-2005.pdf

 

אבירם, אורי, גל, ג'וני ויוסף קטן. 2007. מדיניות חברתית בישראל, מגמות וסוגיות. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית  בישראל. יש להכין סיכום אינטגרטיבי עבור תחומים מגוונים. 

http://taubcenter.org.il/tauborgilwp/wp-content/uploads/H2007_Formulating_Social_Policy1.pdf

 

16.1.12 - הסברים לשינויים עכשוויים במדיניות: אינטרסים מדינתיים והבנייה פוליטית

אסיסקוביץ, שרון. 2007. "גישת הפוליטיקה הביורוקרטית ומדינת הרווחה הישראלית". בטחון סוציאלי. מס' 75, 39-64. שימו לב: סקר הספרות שמופיע בע' 41-46 חשוב להבנה כללית בלבד.

http://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/BitahonSocial75/Documents/asiskovitch.pdf

 

איזנשטדט, מימי וזאב רוזנהק. 2001. "הפרטה ודפוסי מעורבות חדשים של המדינה: תוכנית הסיעוד בישראל". בטחון סוציאלי 60, 113-128.

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~mshalev/ppe/Ayzenstadt_Rosenhek_Privatization_HEB.pdf

 

רצון, מיכל. 2010. "יזמי מדיניות, הבניות פוליטיות וחלון הזדמנויות: הפוליטיקה של הרפורמה השנייה במערכת הפנסיה בישראל". סוציולוגיה ישראלית. יא (2), 463-484.

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~mshalev/ppe/Ratson_PensionReformPolitics(SozYisraelit2010).pdf

 

קורא, מיכל. 2004. "שינויים במבנה מדינת הרווחה – מביטוח סוציאלי לשירות ממשלתי". בטחון סוציאלי מס' 67, 62-82.

http://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocuments/btl/Publications/SocialSecurity/67/article4.pdf

 

Koreh, Michal and Michael Shalev. 2009. “Dialectics of Institutional Change: The Transformation of Social Insurance Financing in Israel.” Socioeconomic Review  7(4):553-84. ניתן לדלג על הדיון התיאורטי לפני ע' 560 והחל מע' 576

http://ser.oxfordjournals.org/content/7/4/553.short

23.1.12 – למה חסרה ארטיקולציה פוליטית של הדרישה לשוויון?

Shalev, Michael (2007). “The Welfare State Consensus in Israel: Placing Class Politics in Context”. in Social Justice, Legitimacy and the Welfare State, edited by S. Mau and B. Veghte (Ashgate)

http://pluto.huji.ac.il/~mshalev/Papers/Shalev_WelfareConsensus.pdf

 

30.1.12 - המחאה החברתית של קיץ 2011