x

האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה לסטטיסטיקה

לימודי תעודה בסטטיסטיקה רשמית

 (Diploma in Official Statistics)

מטרה:

מטרת התוכנית היא להרחיב את ידיעות התלמידים בתחומים של סטטיסטיקה רשמית, כדי לעזור להם בקליטה בעבודה מקצועית בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובמוסדות ציבור אחרים. הלימודים משלימים את לימודי הסטטיסטיקה בלימודי הבוגר בסטטיסטיקה, כלכלה וסוציולוגיה ופתוחה לתלמידי חוגים אלו. והתכנית מוכרת ע"י נציבות שירות המדינה לצורכי קידום והטבות בשירות.

 

תנאי קבלה:

 

עם תחילת לימודי התעודה, על התלמיד להיות רשום כתלמיד שנה ב' ומעלה ללימודי בוגר בסטטיסטיקה, בכלכלה או בסוציולוגיה או להיות בעל תואר בוגר באחד מחוגים אלו.

 

הרכב הלימודים:

 

התכנית תורכב מלימודי חובה ומלימודי בחירה. כל לימודי התעודה יהיו בנוסף ללימודים לתואר הבוגר. קורס שתלמיד למד לתואר/תעודה אחרים לא ייחשב כקורס לתעודה זו, מבחינת נקודות הזכות. לימודי החובה יכללו שיעורים בהיקף  13 נ.ז. ועבודת סיום. לימודי הבחירה יכללו שיעורים בהיקף 7 נ”ז. תלמיד שלמד במסגרת אחרת קורס ברשימת שעורי החובה המפורטים להלן ילמד קורסי חובה אחרים במקומו (או קורסי בחירה אם שמע את כל קורסי החובה המוצעים) באותו היקף של נ”ז.

 

קורסי חובה:

 

שיעורים בהיקף 13 נ”ז. סה"כ:

 

1. בתחילת לימודי התעודה:                      נושאים בעבודת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 (52615) 2 נ”ז

2.  קורסי ליבה:                                        עקרונות של תכנון ניסויים ושיטות דגימה. *

                                                            [52517] 3 נ”ז.   

הצגת נתונים* (52604) 4 נ”ז.

3.  השלמה ל-13 נ”ז. מתוך:                       מבוא לדמוגרפיה ואוכלוסייה א' (47801) 2 נ”ז.

                                                            מבוא לדמוגרפיה ואוכלוסייה ב' (47803) 2 נ”ז.

  ניתוח סדרות עתיות (52751) 3 נ”ז.

                                                            דגימה מתקדמת (52754) 3 נ”ז.

                                                            ניתוח נתוני שכיחות (52603) 3 נ”ז.

                                                            כלכלה יישומית (57688) 4 נ”ז.

                                                            שימוש בכלים אקונומטריים –

                                                            מעבדה יישומית (57592) 3  נ”ז.

                                                            או קורסים מקבילים באישור היועץ.

4. לאחר סיום קורסים מהנ"ל       

    בהיקף של 6 נ"ז לפחות:                       עבודת סיום יישומית (52705)


קורסי בחירה:

 

שיעורים בהיקף 7 נ”ז., מתוכן לפחות 3 נ”ז. מבין הקורסים 2-5.

 

1.         כל מה שלא נבחר מקורסי החובה הרשומים לעיל.

2.         שיטות איסוף נתונים 1 נ”ז.

3.         טיפול בקבצי נתונים (52578) 2 נ”ז.

4.         מדדי מחירים (52577) 1 נ”ז.

5.         מערכת החשבונאות הלאומית (52576) 2 נ”ז.

6.         דמוגרפיה ואוכלוסייה בישראל (47805) 2 נ”ז.

7.         מאפיינים כלכליים ודמוגרפיה של המשפחה בישראל (47810) 2 נ”ז.

8.         קורסים אחרים בסטטיסטיקה, דמוגרפיה או כלכלה באישור היועץ.

 

קורסי חובה מתוך לימודי החוג:

על כל תלמיד תעודה לכלול במסגרת לימודיו לבוגר את הקורסים הבאים:

1.           תלמידי סטטיסטיקה:           עקרונות של תכנון ניסויים ושיטות דגימה* [52517] 3 נ"ז

2.           תלמידי כלכלה (שאינם תלמידי סטטיסטיקה):

                                               מבוא לאקונומטריה חלק ג' (57936) 4 נ"ז.

3.           תלמידי סוציולוגיה:              יישום שיטות סטטיסטיות [53306] 2 נ”ז.

                                                אוכלוסייה ופיתוח [47825] 2 נ”ז.

קורסים אלו לא ייחשבו במסגרת נקודות הזכות של התעודה.

 

תנאי קדם:

1.         ככלל, תנאי הקדם לקורסים בתכנית יהיו תנאי הקדם  הרגילים של המחלקה שנותנת את       הקורס.

2.         תלמידי כלכלה יוכלו לקחת את קורסי שנה ג' של המחלקה לסטטיסטיקה הנ"ל (ניתוח סדרות עתיות, דגימה מתקדמת וניתוח נתוני שכיחות) אם עברו את כל קורסי החובה של שנים א' וב' בחוגם.

3.         תלמידי סוציולוגיה יוכלו לקחת את קורסי שנה ג' של המחלקה לסטטיסטיקה הנ"ל (ניתוח סדרות עתיות, דגימה מתקדמת וניתוח נתוני שכיחות) אם עברו את כל קורסי החובה של שנים א' וב' וכן את הקורס יישום שיטות סטטיסטיות [53306].

                    

הערות כלליות:

 

1.         אישור תכנית הלימודים של כל תלמיד תיעשה על ידי יועץ, אשר ימונה על ידי המחלקה לסטטיסטיקה.

2.         עבודת הסיום היישומית תתחיל לא לפני סמסטר ב' של שנת הלימודים השניה של לימודי התעודה ולאחר סיום קורסי החובה בהיקף של 6 נ"ז לפחות בציון של 60 או יותר בכל אחד מהם.  

3.         תנאי לזכאות לתעודה הוא עמידה בתנאי המעבר בכל קורס, ציון ממוצע 60 או יותר בכל השיעורים שנלמדו במסגרת התכנית, זכאות לתואר בוגר שאחד מחוגיו הוא סטטיסטיקה, כלכלה או סוציולוגיה וכן ציון 75 או יותר בעבודת הסיום היישומית.

4.         התעודה תינתן במשותף על ידי האוניברסיטה העברית ועל ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

5.         לתלמידים בעלי תואר בוגר וכן לתלמידים שמבקשים להתקבל ללימודי התעודה אחרי שנתיים ללימודיהם לבוגר, תתואם תכנית המאפשרת את סיום הקורסים בלימודי התעודה (למעט עבודת הסיום היישומית) בשנתיים לכל היותר.

 

שכר לימוד ומלגות:

 

תלמיד הלומד באוניברסיטה ומשלם שכ"ל ובמקביל ילמד בתוכנית, ישלם עבור לימודי התוכנית ע"פ שעות (10% משכ"ל השנתי לשעה השנתית הראשונה ו 5% לכל שעה נוספת) אך לא יותר מ 100% עבור שעות הלימוד. בשנת הגשת עבודת הסיום ישלם התלמיד 25% נוספים.

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הבטיחה לממן את לימודיהם של חלק ניכר מהסטודנטים.*  ייתכן וקורס זה יינתן פעם בשנתיים. במידה והקורס לא יתקיים במשך שנתיים רצופות תוחלף הדרישה בקורס דומה באישור היועץ.